Du Ling Feng Sao

Du Ling Feng Sao
沱茶独领风骚

Propose Changes

Xiaguan

453g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Du Ling Feng Sao 2008 Du Ling Feng Sao 453g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian