Da Ye Qing Bing

Da Ye Qing Bing
大叶青饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Da Ye Qing Bing 2004 Da Ye Qing Bing 500g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian