Da Ye Chen Cha Qing Bing

Da Ye Chen Cha Qing Bing
大叶陈茶青饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Da Ye Chen Cha Qing Bing 2007 Da Ye Chen Cha Qing Bing 400g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian