Da Li Qi Zi Bing Cha

Da Li Qi Zi Bing Cha
沱茶大理七子饼茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Da Li Qi Zi Bing Cha 2006 Da Li Qi Zi Bing Cha 357g
7 pieces in a tong, 56 pieces in a jian