Da Ji Xiang Shan

Da Ji Xiang Shan
大吉象山

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Da Ji Xiang Shan 2015 Da Ji Xiang Shan 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian