Da Hu Sai Gu Shu Yuan Cha

Da Hu Sai Gu Shu Yuan Cha
沱茶大户赛古树圆茶

Propose Changes

Xiaguan

200g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Da Hu Sai Gu Shu Yuan Cha 2016 Da Hu Sai Gu Shu Yuan Cha 200g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian