Da Cheng Ban Zhang

Da Cheng Ban Zhang
沱茶大成班章

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Da Cheng Ban Zhang 2014 Da Cheng Ban Zhang 357g