Chun Shan Yan Yu

Chun Shan Yan Yu
沱茶春山烟雨

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Chun Shan Yan Yu 2014 Chun Shan Yan Yu 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian