Chun Pin Pu Er

Chun Pin Pu Er
醇品普洱

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
4 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Chun Pin Pu Er 2016 Chun Pin Pu Er 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Chun Pin Pu Er 2014 Chun Pin Pu Er 357g
Chun Pin Pu Er 2013 Chun Pin Pu Er 357g
7 pieces in a tong.
Chun Pin Pu Er 2012 Chun Pin Pu Er 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian