Chu Yun

Chu Yun
楚韵

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Chu Yun 2016 Chu Yun 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian