Chi Cha Qu Bing Cha

Chi Cha Qu Bing Cha
沱茶喫茶去饼茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Chi Cha Qu Bing Cha 2016 Chi Cha Qu Bing Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian