Chen Yun Qing Bing

Chen Yun Qing Bing
沱茶陈韵青饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Chen Yun Qing Bing 2014 Chen Yun Qing Bing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian