Chen Yun Qing Bing

Chen Yun Qing Bing
陈韵青饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Chen Yun Qing Bing 2015 Chen Yun Qing Bing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Chen Yun Qing Bing 2007 Chen Yun Qing Bing 400g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian