Chen Yun Fang Cha

Chen Yun Fang Cha
沱茶陈韵方茶

Propose Changes

Xiaguan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Chen Yun Fang Cha 2013 Chen Yun Fang Cha 100g