Chen Yun Fang Cha

Chen Yun Fang Cha
陈韵方茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

250g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Chen Yun Fang Cha 2013 Chen Yun Fang Cha 250g
48 pieces in a tong.
Chen Yun Fang Cha 2008 Chen Yun Fang Cha 250g
60 pieces in a tong.