Chen Xiang Ya Yun

Chen Xiang Ya Yun
陈香雅韵

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
2 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Chen Xiang Ya Yun 2016 Chen Xiang Ya Yun 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Chen Xiang Ya Yun 2015 Chen Xiang Ya Yun 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian