Chen Nian Xiang Shan

Chen Nian Xiang Shan
陈年象山

Propose Changes

Menghai Tea Factory

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Chen Nian Xiang Shan 2005 Chen Nian Xiang Shan 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian