Chen Nian Gu Hua ( Qiu Xiang )

Chen Nian Gu Hua ( Qiu Xiang )
陈年谷花(秋香)

Propose Changes

Menghai Tea Factory

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Chen Nian Gu Hua ( Qiu Xiang ) 2008 Chen Nian Gu Hua ( Qiu Xiang ) 500g
6 pieces in a tong, 30 pieces in a jian