Cha Yuan

Cha Yuan
茶缘

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Cha Yuan 2015 Cha Yuan 357g
7 pieces in a tong, 14 pieces in a jian