Cha Wang Qing Bing

Cha Wang Qing Bing
沱茶茶王青饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Cha Wang Qing Bing 2013 Cha Wang Qing Bing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian