Cha Huang Qing Bing

Cha Huang Qing Bing
沱茶茶皇青饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Cha Huang Qing Bing 2012 Cha Huang Qing Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian