Cang Shan Yin Hao

Cang Shan Yin Hao
沱茶苍山银毫

Propose Changes

Xiaguan

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Cang Shan Yin Hao 2012 Cang Shan Yin Hao 400g
5 pieces in a tong, 30 pieces in a jian