Cang Er Tuan Cha

Cang Er Tuan Cha
沱茶苍洱团茶

Propose Changes

Xiaguan

500g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Cang Er Tuan Cha 2017 Cang Er Tuan Cha 500g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian