Bo Zi Bing 7592

Bo Zi Bing 7592
博字饼7592

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Bo Zi Bing 7592 2004 Bo Zi Bing 7592 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian