Bo Zi Bing 7542

Bo Zi Bing 7542
博字饼7542

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Bo Zi Bing 7542 2004 Bo Zi Bing 7542 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian