Bing Zhi Yun

Bing Zhi Yun
沱茶饼之韵

Propose Changes

Xiaguan

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Bing Zhi Yun 2015 Bing Zhi Yun 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Bing Zhi Yun 2011 Bing Zhi Yun 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian