Bing Wang

Bing Wang
沱茶并王

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Bing Wang 2015 Bing Wang 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian