Bian Xiao Zhuan

Bian Xiao Zhuan
沱茶边销砖

Propose Changes

Xiaguan

250g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Bian Xiao Zhuan 2017 Bian Xiao Zhuan 250g
5 pieces in a tong, 120 pieces in a jian
Bian Xiao Zhuan 2015 Bian Xiao Zhuan 250g
5 pieces in a tong, 120 pieces in a jian
Bian Xiao Zhuan 2014 Bian Xiao Zhuan 250g
5 pieces in a tong, 120 pieces in a jian