Bao Yan Zhuan Cha

Bao Yan Zhuan Cha
沱茶宝焰砖茶

Propose Changes

Xiaguan

250g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Bao Yan Zhuan Cha 2014 Bao Yan Zhuan Cha 250g
40 pieces in a tong.
Bao Yan Zhuan Cha 2007 Bao Yan Zhuan Cha 250g
72 pieces in a tong.