Bao Yan Jin Cha

Bao Yan Jin Cha
沱茶宝焰紧茶

Propose Changes

Xiaguan

250g
4 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Bao Yan Jin Cha 2015 Bao Yan Jin Cha 250g
Bao Yan Jin Cha 2014 Bao Yan Jin Cha 250g
36 pieces in a tong.
Bao Yan Jin Cha 2012 Bao Yan Jin Cha 250g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Bao Yan Jin Cha 2011 Bao Yan Jin Cha 250g
48 pieces in a tong.