Bao Yan Bing Cha

Bao Yan Bing Cha
沱茶宝焰饼茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Bao Yan Bing Cha 2008 Bao Yan Bing Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian