Bao Yan Bian Xiao Zhuan

Bao Yan Bian Xiao Zhuan
沱茶宝焰边销砖

Propose Changes

Xiaguan

250g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Bao Yan Bian Xiao Zhuan 2007 Bao Yan Bian Xiao Zhuan 250g
5 pieces in a tong, 120 pieces in a jian
Bao Yan Bian Xiao Zhuan 2006 Bao Yan Bian Xiao Zhuan 250g
5 pieces in a tong, 120 pieces in a jian