Bao Ma Xiao Tian Zhuan Cha

Bao Ma Xiao Tian Zhuan Cha
沱茶宝马啸天砖茶

Propose Changes

Xiaguan

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Bao Ma Xiao Tian Zhuan Cha 2014 Bao Ma Xiao Tian Zhuan Cha 400g
24 pieces in a tong.