Banzhang Chunqing

Propose Changes

Yunnan Sourcing

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Bulang

Productions

2009 Banzhang Chunqing 357g