Bang Long Yuan Sheng Tuo Cha

Bang Long Yuan Sheng Tuo Cha
沱茶蚌龙原生沱茶

Propose Changes

Xiaguan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Bang Long Yuan Sheng Tuo Cha 2017 Bang Long Yuan Sheng Tuo Cha 100g
5 pieces in a tong, 75 pieces in a jian