Ban Zhang Zheng Shan Lao Shu

Ban Zhang Zheng Shan Lao Shu
沱茶班章正山老树

Propose Changes

Xiaguan

200g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ban Zhang Zheng Shan Lao Shu 2010 Ban Zhang Zheng Shan Lao Shu 200g
200 pieces in a tong.
Ban Zhang Zheng Shan Lao Shu 2009 Ban Zhang Zheng Shan Lao Shu 357g