Ban Zhang Zheng Shan Lao Shu Tuo Cha

Ban Zhang Zheng Shan Lao Shu Tuo Cha
沱茶班章正山老树沱茶

Propose Changes

Xiaguan

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ban Zhang Zheng Shan Lao Shu Tuo Cha 2009 Ban Zhang Zheng Shan Lao Shu Tuo Cha 250g
30 pieces in a tong.