Ban Zhang Zhen Cang Tuo

Ban Zhang Zhen Cang Tuo
班章珍藏沱

Propose Changes

Menghai Tea Factory

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ban Zhang Zhen Cang Tuo 2004 Ban Zhang Zhen Cang Tuo 250g
4 pieces in a tong, 120 pieces in a jian