Ban Zhang Ye Sheng Zhuan Cha

Ban Zhang Ye Sheng Zhuan Cha
班章野生砖茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ban Zhang Ye Sheng Zhuan Cha 2004 Ban Zhang Ye Sheng Zhuan Cha 250g
114 pieces in a tong.