Ban Zhang Qing Bing ( Da Bai Cai )

Ban Zhang Qing Bing ( Da Bai Cai )
班章青饼(大白菜)

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ban Zhang Qing Bing ( Da Bai Cai ) 2004 Ban Zhang Qing Bing ( Da Bai Cai ) 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian