Ban Zhang Qiao Mu Sheng Tai Tuo

Ban Zhang Qiao Mu Sheng Tai Tuo
班章乔木生态沱

Propose Changes

Menghai Tea Factory

200g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ban Zhang Qiao Mu Sheng Tai Tuo 2003 Ban Zhang Qiao Mu Sheng Tai Tuo 200g
5 pieces in a tong, 150 pieces in a jian