Ban Zhang Jing Pin

Ban Zhang Jing Pin
班章精品

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ban Zhang Jing Pin 2004 Ban Zhang Jing Pin 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian