Ban Zhang Gong Bing

Ban Zhang Gong Bing
班章贡饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

200g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ban Zhang Gong Bing 2000 Ban Zhang Gong Bing 200g
5 pieces in a tong, 85 pieces in a jian