Ban Zhang Cha Wang Qing Bing ( Da Bai Cai )

Ban Zhang Cha Wang Qing Bing ( Da Bai Cai )
班章茶王青饼(大白菜)

Propose Changes

Menghai Tea Factory

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ban Zhang Cha Wang Qing Bing ( Da Bai Cai ) 2004 Ban Zhang Cha Wang Qing Bing ( Da Bai Cai ) 500g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian