Bai Zhen Jin Lian

Bai Zhen Jin Lian
白针金莲

Propose Changes

Menghai Tea Factory

200g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Bai Zhen Jin Lian 2003 Bai Zhen Jin Lian 200g
5 pieces in a tong, 80 pieces in a jian