Bai Jin Sui Yue Tuo

Bai Jin Sui Yue Tuo
沱茶白金岁月沱

Propose Changes

Xiaguan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Bai Jin Sui Yue Tuo 2011 Bai Jin Sui Yue Tuo 100g
125 pieces in a tong.