Bai Jin Sui Yue Bing

Bai Jin Sui Yue Bing
沱茶白金岁月饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Bai Jin Sui Yue Bing 2011 Bai Jin Sui Yue Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian