Ba Ji Pu Bing

Ba Ji Pu Bing
八级普饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
2 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Ba Ji Pu Bing 2016 Ba Ji Pu Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Ba Ji Pu Bing 2005 Ba Ji Pu Bing 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian