Ba Da Shan Ye Sheng Cha

Ba Da Shan Ye Sheng Cha
巴达山野生茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ba Da Shan Ye Sheng Cha 2003 Ba Da Shan Ye Sheng Cha 200g
5 pieces in a tong, 80 pieces in a jian
Ba Da Shan Ye Sheng Cha 2003 Ba Da Shan Ye Sheng Cha 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian