Ba Da Shan Kong Que Bing Cha

Ba Da Shan Kong Que Bing Cha
巴达山孔雀饼茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

400g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ba Da Shan Kong Que Bing Cha 2006 Ba Da Shan Kong Que Bing Cha 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Ba Da Shan Kong Que Bing Cha 2005 Ba Da Shan Kong Que Bing Cha 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian